Why have to be YoungFTI Family?

YoungFTI หรือ โครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่นี้นั้น ตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์ที่ว่า ต้องการที่จะเปิดโอกาสให้กับนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ในทุกๆวงการอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ สร้างความคุ้นเคย พัฒนาทักษะทางด้านความเป็นผู้นำและทางด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และรวมถึงการเตรียมตัวที่จะได้เรียนรู้งานจากนักอุตสาหกรรมอวุโส เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นไปสานต่อภารกิจ กิจการต่อไปในอนาคตได้อีกด้วย YoungFTI ยังจะส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคม พัฒนาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และเมื่อนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้ผ่านการอบรมแล้ว สามารถจะนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายถอดมา ไปปฏิบัติได้จริงอีกด้วย

Upcoming events