1.คุณสุพันธ์

คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี

ผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรีกษากิตติ์มศักดิ์

โครงการนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่

2.คุณเจน

คุณเจน นำชัยศิริ
ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

3.คุณกิตติ

คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา

เลขาธิการ ส.อ.ท

4.คุณกรกฤช

คุณกรกฤช จุฬางกูร

รองเลขาธิการ ส.อ.ท และประธานโครงการ