5.คุณมนัสนันท์

คุณมนัสนันท์ นุชจาวิทยาพร

ผอ.ฝ่ายงานกรรมการ
และสำนักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

6.คุณกิตติ์ธัญญา

คุณกิตติ์ธัญญา เลิศถิรหมื่นเดช

ผจก.ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์
ฝ่ายประสานงานจากกลุ่มบริษัท Summit

7.คุณนวลจันทร์

คุณนวลจันทร์ วรรวิลาศ (กุ้ง)

เจ้าหน้าที่โครงการ

8.คุณวรรณภา

คุณวรรณภา บุญอ่ำ (วรรณ)

เจ้าหน้าที่โครงการ

11.คุณวิชุตา

คุณวิชุตา ยังมีสุข (อ้อ)

เจ้าหน้าที่โครงการ

12.คุณสุขฤทัย

คุณสุขฤทัย เพริศแก้ว (อ้อน)

เจ้าหน้าที่โครงการ

9.คุณธิดารัตน์

คุณธิดารัตน์ ตระกูลไชยพฤกษ์ (หมวย)

เจ้าหน้าที่โครงการ

10.คุณสายชล

คุณสายชล เพียรวิริยะ ( อุ๊ )

เจ้าหน้าที่โครงการ

13.คุณกุสุมา

คุณกุสุมา รัตนพิมล (โน๊ต)

เจ้าหน้าที่โครงการ

14.คุณศรัณย์

คุณศรัณย์ กวางทอง (รัน)

เจ้าหน้าที่โครงการ